متعلقات ریل

متعلقات ریل

متعلقات ریل

کفشک یا پابند
 
در دو نوع فولادی و چدن داکتیل (نشکن) برای ریل های سایز 18kg/m تا 24kg/m با برند راندمان با کیفیت بسیار بالاتولید می شود.

 
 
بغل بند

در دو نوع فولادی و چدن داکتیل (نشکن) برای ریل های سایز 18kg/m تا 24kg/m به همراه پیچ و مهره های مخصوص با برند راندمان با کیفیت بسیار بالا تولید می شود. 
 
 
 
پولک

( برای اتصال ریل به کفشک)

در دو نوع فولادی و چدن داکتیل (نشکن) با پیچ مخصوص با برند راندمان با کیفیت بسیار بالا تولید می شود. 
 
 
 
پیچ و مهره 

انواع پیچ های مصرفی در ریل کشی مانند پیچ های کله قارچی ، مخروطی با روکش گالوانیزه ، دایکرومات در سایز های مختلف با برند راندمان با کیفیت بسیار بالا  تولید می شود.

میخ فولادی

(جهت اتصال کفشک به تراورس چوبی)

میخ فولادی آهنگری شده در سایز های مختلف با برند راندمان با کیفیت بسیار بالا  تولید می شود.