جدول وزن لوله داربستی

جدول وزن لوله داربستی

لوله داربستی

وزن لوله داربستی

جدول زیر نشان دهنده وزن لوله داربست می باشد.

قطر لوله inch

قطر لوله mm

ضخامت لوله mm

وزن هر متر Kg

1 1.2

48

2

14.1

1 1.2

48

2.3

15.9

1 1.2

48

2.5

17.2

1 1.2

48

2.8

19.2

1 1.2

48

3

20.5