حقوق دولتی معادن به محض ورود به خزانه از دسترس خارج می شود!

حقوق دولتی معادن به محض ورود به خزانه از دسترس خارج می شود!

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: وزارت صمت باید بخشی از حقوق دولتی معادن را در مواردی همچون تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و صنایع معدنی هزینه کند؛ در حالی که سالها است این اتفاق رخ نمی دهد و منابع وقتی وارد خزانه می شود، دیگر از دسترس خارج شده و معمولا به وزارت صمت بر نمی گردد.

به گزارش آهن نیوز؛ سجاد غرقی با بیان اینکه مطابق با قانون ۱۰۰ درصد منابع بهره مالکانه باید به تامین زیرساختها و احیای معادن برگردد، گفت: دولت ظرف سنوات گذشته حقوق دولتی معادن را افزایش داده، اما متاسفانه بخش اندکی از این منابع به سمت معدن و صنایع معدنی برگشته و عمدتا منابع به توسعه زیرساختها اختصاص نمی یابد.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در خصوص تخصیص منابع ناشی از افزایش حقوق دولتی معادن به احداث زیرساخت های این بخش گفت: در راستای اجرای ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، وزارت صنعت، معادن و تجارت باید بخشی از حقوق دولتی معادن را در مواردی همچون تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و صنایع معدنی هزینه کند؛ در حالی که سالها است این اتفاق رخ نمی دهد و منابع وقتی وارد خزانه می شود، دیگر از دسترس خارج شده و معمولا به وزارت صمت بر نمی گردد.

وی افزود: در حال حاضر بخش کمی از درآمدهای بخش معدن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای هزینه کرد در بخش معادن و تامین زیرساخت های مورد نیاز این بخش اختصاص می یابد که این امر، توسعه معادن و صنایع معدنی و ایفای مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی را با چالش جدی روبرو کرده است.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی ایران با توجه به الزام تخصیص حقوق دولتی معادن به زیرساخت های این بخش گفت: بر اساس قانون معادن و تاکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور شده است، ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیاء و بازسازی محیط های پیرامونی معادن و زیرساخت های معدنی هزینه شود؛ اما این اتفاق رخ نمی دهد.